بیمه مسئولیت مدنی کارفرما

دارای 4 نوع مختلف میباشد:

 

1-بیمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در ارتباط با خسارات مالي وارد به اشخاص ثالث

در این بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان در ارتباط با زیانهای مالی وارد به اشخاص ثالث در اجرای عملیات ساختمانی تحت پوشش می باشد .

مدت بیمه نامه :

مدت این بیمه نامه یکساله می باشد لیکن در صورت درخواست بیمه گذار در خصوص زمان اعتبار بیمه نامه این مدت طبق توافق بیمه گر قابل تغییر می باشد .

فسخ بیمه نامه :

در صورت فسخ از طرف بیمه¬ گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه ¬نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد.

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

 1. بیمه گذار می تواند با تکمیل فرم پيشنهاد بيمه مسئوليت ثالث مالی سازندگان ابنیه درخواست خود را همراه با کپی پروانه ساخت به واحد صدور بیمه نامه ارائه نماید .
 2. واحد صدور پس از بررسی درخواست بیمه گذار و ثبت آن می بایست مدارک را جهت بازدید و تهیه گزارش به اداره کارشناسی یا کارشناس بازدید اولیــه ارائه نماید .
 3. اعتبارکارشناسی انجام شده حداکثر 48 ساعت بوده و در صورت عدم پرداخت حق بیمه در این مدت انجام بازدید مجدد از محل پروژه الزامی است .
 4. اعلام خسارت :

  بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

  مدارک مورد نیاز خسارت :

  1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
  2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
  3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
  4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم

2-بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی

موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنـی حرفه ای بیمه گذاردر قبال پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی ، نقص عضو وفوت کارکنان بیمه گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه .

تعهدات بیمه گر :

 1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود.
 2. حداکثرتعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 50،000،000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارائه می باشد .تبصره : فرانشیز هزینه های پزشکی ، 10% هر خسارت و حداقل 500،000 ریال می باشد .
 3. صدور بیمه نامه برای ارائه پوشش خسارات جانی فقط فوت و صدمات جسمانی بلامانع است در حالیکه صدور بیمه نامه منحصراً برای ارائه پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه امکان پذیر نمی باشد .
 4. تعداد تعهد یا ضرایب غرامت مربوط به فوت ،صدمات جسمانی و هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه می بایست یکسان در نظر گرفته شود. اما در صورت درخواست بیمه گذار مبنی بر عدم یکسان بودن آنها با توافق بیمه گر امکان پذیر خواهد بود .

مدت بیمه نامه :

مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذار برای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد .

تبصره : صدور بيمه نامه بصورت یکجا براي مدت بيشتر از يكسال امكان پذير مي باشد و حق بيمه مازاد بر 12 ماه به صورت روزشمار محاسبه مي گردد .

فسخ بیمه نامه :

در صورت فسخ از طرف بیمه¬ گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه ¬نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد.

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

 1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه و مهر و امضاء آن توسط بیمه گذار یا نماینده قانونی وی و نماینده یا کارگزار .
 2. ارائه کپی از جواز ساختمانی که شهرداری ها و یا هر مرجع قانونی دیگر نسبت به صدور آن اقدام می نمایند. ( در صورتیکه بنا به دلایلی ارائه جواز ساختمان مقدور نباشد تایید کتبی بيمه گزار مبنی بر متراژ صحیح زیر بنا در ذیل فرم پیشنهاد الزامی است.)

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

 1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
 2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
 3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
 4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم

3-بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان

معرفی:

در این بیمه نامه مسئولیت پیمانکاران در ارتباط با زیانهای جانی و مالی وارد به کارگران شاغل در پروژه های عمرانی مانند نیروگاهها ، سدها ، پلها ، تونلها ، کانالها ، شبکه های آب و فاضلاب ، خطوط گاز ، مترو و … تحت پوشش می باشد .

پروژه عبارتست از کلیه فعالیت های عمرانی که معمولا دارای ویژگی های ذیل می باشند :

 1. برای مدت زمان محدودی انجام می شوند. برای مثال ساخت سد برای مدت سه سال یا لکه گیری آسفالت برای مدت 4 ماه
 2. در محدوده مکانی خاصی انجام می گردد. برای مثال انجام لکه گیری آسفالت در حد فاصل کیلومتر 2 تا 4 جاده قدیم کرج
 3. معمولا برای انجام آنها قراردادی بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود که در این قرارداد شماره قرارداد، موضوع پروژه، مدت پروژه و مبلغ پروژه و محدوده سایت کاری و …… مشخص است

تعهدات بیمه گر :

 1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود .
 2. حداکثرتعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 500،000،000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این مبلغ می تواند حداکثر تا 10% دیه ماه حرام افزایش یابد . ضمناً فرانشیز هزینه های پزشکی 10% هر خسارت و حداقل 500،000 ریال خواهد بود .

سقف تعهد بیمه گر :

 1. حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر در طول مدت بیمه نامه معادل ضریب نیروی کار محاسبه شده خواهد بود و حداکثر تعهدات در طول مدت بیمه نامه از 20 برابر تجاوز نخواهد کرد . در صورت درخواست بیمه گذاربرای سقف تعهد بیشتر از 20 برابر با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارائه می باشد .
 2. در صورتی که حداکثر نیروی کار اعلام شده از سوی بیمه گذارکمتر یا مساوی 10 نفر باشد ،حداکثر سقف تعهد قابل ارائه در طول مدت بیمه نامه 5 برابر خواهد بود . در صورت درخواست بیمه گذاربرای سقف تعهد بیشتر از 5 برابر اخذ مجوز از اداره فروش بيمه هاي مسئوليت مرکز الزامیست .

مدت بیمه نامه :

مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذاربرای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد .

تبصره : صدور بيمه نامه براي مدت بيشتر از يكسال در صورت توافق با بیمه گر طبق شرایط خاص امکانپذیر می باشد .

فسخ بیمه نامه :

در صورت فسخ از طرف بیمه¬ گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه ¬نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد.

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

 1. تكميل ، مهر و امضاء فرم پيشنهاد بيمه توسط بيمه گذار یا نماینده قانونی وی و نماینده یا کارگزار .
 2. محدوده كار در اين تعرفه مشخص مي باشد درصورتيكه محدوده كار نا مشخص باشد، جهت صدوربيمه نامه ارائه قرارداد پیمانکاری ( شامل موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ) الزامی است.

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

 1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
 2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
 3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
 4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم

4-بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان

مسئولیت مدنی بیمه گذار برای جبران خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث کار وارد به کارکنان در حین انجام وظیفه و در محل کار ، مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار از طرف مراجع ذیصلاح قانونی احراز گردد .

تعهدات بیمه گر :

 1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود .
 2. حداکثرتعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 50،000،000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این مبلغ می تواندحداکثر تا 10% دیه ماه حرام افزایش یابد . ضمناً فرانشیز هزینه های پزشکی 10% هر خسارت و حداقل 500،000 ریال خواهد بود .

سقف تعهد بیمه گر :

 1. حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر در طول مدت بیمه نامه معادل حداکثر تعداد کارکنان و یا ضریب نیروی کار محاسبه شده خواهد بود و از 20 برابر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه تجاوز نخواهد کرد . در صورت درخواست بیمه گذار برای سقف تعهد بیشتر از 20 برابر با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارئه می باشد .
 2. در صورتی که حداکثر نیروی کار اعلام شده از سوی بیمه گذار یا ضریب نیروی کار کمتر یا مساوی 10 نفر باشد ، حداکثــر سقف تعهد قابل ارائه در طول مدت بیمه نامه 5 برابــر خواهــد بود .

مدت بیمه نامه :

 1. مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذار برای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد .
  تبصره : صدور بيمه نامه براي مدت بيشتر از يكسال در صورت توافق با بیمه گر طبق شرایط خاص امکانپذیر می باشد .
 2. درصورت ایجاد وقفه در صدور بیمه نامه، حق بیمه مطابق تعرفه عادی و یا کوتاه مدت بر حسب مورد ، محاسبه می گردد .

فسخ بیمه نامه :

در صورت فسخ از طرف بیمه گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد.

شرایط و مدارک لازم جهت صدور :

 1. تكميل ، مهر و امضاء فرم پيشنهاد بيمه توسط بيمه گذار یا نماینده قانونی وی و نماینده یا کارگزار .
 2. ارائه جواز کسب یا مدرکی متناسب با نوع فعالیت بیمه گذارحقیقی (جواز کسب ، مدرک پایان دوره فنی و حرفه ای ، مدرک پایان دوره کار و دانش ، مجوزهای وزارت صنایع یا اتحادیه های اصناف و اماکن و … ) توسط بیمه گذار .
 3. اعلام تعداد كل كاركنان توسط بیمه گذار به بیمه گر( مبنای محاسبه حق بیمه تعداد واقعی پرسنل در زمان صدور بیمه نامه خواهد بود )
 4. در صورتیکه بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه اسامی کلیه کارکنان خود را به بیمه گر ارائه نماید و تغییرات آن را بوسیله فاکس یا نامه کتبی بلافاصله اعلام نماید می تواند از 15 % تخفیف در حق بیمه پایه استفاده نماید .

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

 1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
 2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
 3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
 4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم